Regulamin castingu ”Damy i Wieśniaczki”

Regulamin castingu ”Gogglebox”

§ 1

Postanowienia ogólne

Well Well Productions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 60 m 2, Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000873735   NIP 1133024690 reprezentowaną przez Magdalenę Piekutowską – Muciek (dalej „Organizator”),  jest organizatorem castingu (dalej „Casting”) mającego na celu nabór uczestników do audycji telewizyjnej pod tytułem Damy i Wieśniaczki (dalej „Audycja”), produkowanej na zlecenie STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 (dalej „Telewizja”), nadawcy programu TTV.

Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 05.03.2021 do 30.04.2021

§ 2

Warunki uczestnictwa w Castingu

W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zokonają zgłoszenia zgodnie z § 3  Regulaminu. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”).

Pracownicy Organizatora, Telewizji oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

Przebieg Castingu

Udział w Castingu możliwy jest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie www.wellwell.tv formularza elektronicznego, w którym osoba zgłaszająca się:

Podaje:

imię i nazwisko,

wiek,

wykonywany zawód,

numer telefonu,

adres e-mail,

miejscowość zamieszkania,

swoje zainteresowania ,

oraz 

załącza swoje zdjęcie i film tworzony dowolną techniką, o czasie trwania nie dłuższym niż 60 s. w którym opowiada o powodach zgłoszenia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia i film nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich, tj. innych niż osoba dokonująca zgłoszenia.

Spośród Uczestników, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia zgodnie z ust. 1, Organizatora lub Telewizji wybiorą najbardziej interesujących Uczestników z punktu widzenia atrakcyjności dla Audycji. Z tak wybranymi Uczestnikami przedstawiciele Organizatora skontaktują się w tym celu telefonicznie lub mailowo z i zadadzą im dodatkowe pytania przygotowane przez Organizatora ewentualnie zorganizują sesję nagraniową w miejscu zamieszkania Uczestnika z jego udziałem. 

Z chwila dokonania zgłoszenia i zaakceptowania Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora oraz Telewizję imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika w związku z Audycją i/lub Castingiem, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, w zakresie określonym w ust. 4 – 5 poniżej, w tym do korzystania z wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w materiale filmowych oraz materiałach fotograficznych i materiale filmowym, o których mowa w ust. 1 pkt b. Uczestnik poprzez udział w Castingu zobowiązuje się również, że w razie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Audycji, Uczestnik wyrazi zgodę na korzystanie przez Organizatora oraz Telewizję z imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika w zakresie określonym w ust. 4 – 5 poniżej. Jednocześnie z dniem dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Telewizji nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania dalszych sublicencji) do materiałów fotograficznych i materiału filmowego, o których mowa w ust. 1 pkt.

 Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 3 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,   

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek innych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, smartfonów, tabletów, itp.),  

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do materiału filmowego i materiałów fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt b i korzystanie przez Telewizję z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.

Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego oraz w materiałach fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt b jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą zawierać wizerunków i/lub innych danych osobowych osób trzecich.

Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

§ 4

Cel Castingu

Celem Castingu jest wybranie przez Organizatora i Telewizję Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji. 

§ 5

Publikacja Regulaminu Castingu

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w biurze Organizatora (ul. Zdrojowa 39 02-927 Warszawa oraz na stronie www.wellwell.tv

§ 6
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Telewizja: STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.

Dane Uczestników Castingu przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika i rozstrzygnięcia Castingu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego. 

Dane osobowe Uczestnika będą przekazane Organizatorowi oraz mogą być przekazywane innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Telewizja, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Telewizję do zakończenia Castingu. 

Telewizja będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Telewizja może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Telewizję, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Telewizji na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Stavka sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez Telewizję inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Telewizję przedstawiona została w załączniku do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.