Klauzula informacyjna dla Uczestników Castingu do audycji „Gogglebox”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STAVKA sp. z o.o. (dalej „STAVKA”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. STAVKA jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”).

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez STAVKA?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach STAVKA, możesz się skontaktować z przedstawicielem STAVKA, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@tvn.pl

Skąd STAVKA ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w Castingu do audycji „Gogglebox”.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez STAVKA?

STAVKA przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w Castingu do audycji „Gogglebox”.

STAVKA jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości), jak również na podstawie zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, tj. zaproszeń do udziału w innych programach.

Czy musisz podać STAVKA swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, wiek, wizerunek jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Castingu.

Jakie masz uprawnienia wobec STAVKA w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od STAVKA: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez STAVKA; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający STAVKA sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne STAVKA ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez STAVKA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu STAVKA udostępnia Twoje dane osobowe? 

Odbiorcą Twoich danych jest organizator Castingu: Well Well Productions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 60 m 2, Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000873735   NIP 1133024690 . Twoje dane mogą być przekazywane również podmiotom z grupy TVN w celu realizacji celów Castingu.

Jak długo STAVKA przechowuje Twoje dane osobowe?

STAVKA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Castingu.

STAVKA przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres  czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

STAVKA  nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

STAVKA  nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.