Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestników Castingu do audycji „Damy i wieśniaczki” („Casting”)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stavka sp. z o.o. (dalej „STAVKA”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. STAVKA jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

Skąd STAVKA ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w Castingu do audycji „Damy i wieśniaczki” („Audycja”) w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek miejscowość zamieszkania, wykonywany zawód, zainteresowania, wizerunek, głos oraz inne charakteryzujące Cię informacje utrwalone w przesłanym przez Ciebie filmie zgłoszeniowym, w którym opowiadasz o powodach dokonania zgłoszenia oraz na przesłanych przez Ciebie fotografiach.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez STAVKA?

STAVKA przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu przeprowadzenia Castingu i dokonania wyboru uczestników Audycji oraz na potrzeby promocji oraz budowania wizerunku STAVKA w związku z rozpowszechnianiem Audycji. Twoje dane osobowe mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

STAVKA jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy licencyjnej (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu).

Czy musisz podać STAVKA swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek miejscowość zamieszkania, wykonywany zawód, zainteresowania, wizerunek utrwalony na zdjęciu oraz w filmie zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi Ci wzięcie udziału w Castingu.

Jakie masz uprawnienia wobec STAVKA w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez STAVKA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

    • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu STAVKA przekazuje Twoje dane osobowe? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie producent Audycji WellWell Productions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Saskiej 60 m. 2 („Producent”). Dane zostaną powierzone Producentowi w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, wizerunek, głos utrwalony na zdjęciu oraz w filmie w celu  przeprowadzenia Castingu. Twoje dane osobowe mogą być też przekazywane inny podmiotom zaangażowanym w organizację Castingu, o ile będzie to niezbędne dla jego przeprowadzenia.

Jak długo STAVKA przechowuje Twoje dane osobowe?

STAVKA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Castingu.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy licencyjnej będą przetwarzane przez okres niezbędny dla jej wykonywania i zabezpieczenia zgodnego z prawem korzystania z udzielonej STAVKA licencji.

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Czy przekazujemy Twoje dane po za Europejski Obszar Gospodarczy oraz, czy na ich na podstawie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy profilować te dane?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.