Regulamin castingu ”Gogglebox”

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Magdalena Piekutowska – Muciek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Well Well Magdalena Piekutowska – Muciek, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 10 m 19,  03-802 Warszawa, REGON 146203394, NIP 113-244-79-97 reprezentowaną przez Magdalenę Piekutowską – Muciek zwaną dalej „Organizatorem”,  jest organizatorem castingu (dalej „Casting”) mającego na celu nabór uczestników do audycji telewizyjnej pod tytułem Gogglebox. Przed telewizorem (dalej „Audycja”), produkowaną na zlecenie STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000243109, NIP 5252349294 (dalej „Telewizja”), nadawcy programu TTV.

 2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 25.05.2020 do dnia 31.08.2020

 

§ 2
Warunki uczestnictwa w Castingu

 1. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”).

 2. Pracownicy Organizatora, Telewizji oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. W Audycji mogą wystąpić osoby pełnoletnie, rodziny z dziećmi: nieletnimi i małoletnimi, takie,  które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

 

 

§3

Przebieg Castingu

 1. Udział w Castingu możliwy jest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie www.wellwell.tv formularza elektronicznego, w którym osoba zgłaszająca się:

  • podaje imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz miejscowość zamieszkania

  • odpowiada na pytania jej dotyczące oraz ogólnie opisuje, z kim chciałaby wziąć udział w Audycji,

  • załącza zdjęcie lub film z nagraniem swojego komentarza dowolnego programu telewizyjnego; osoba zgłaszająca się przyjmuje do wiadomości, że zdjęcie lub film nie może zawierać wizerunku osób trzecich.

 2. Uczestnicy wybrani zgodnie z ust. 1 powyżej, będą podlegali dalszemu wyborowi przez Organizatora lub Telewizji najbardziej interesujących Uczestników z punktu widzenia atrakcyjności dla Audycji w celu wyłonienia uczestników Audycji. Przedstawiciele Organizatora skontaktują się w tym celu telefonicznie lub mailowo z Uczestnikami w celu zadania im kolejnych pytań przygotowanych przez Organizatora lub poprzez udział w sesji nagraniowej w miejscu zamieszkania Uczestnika.

 3. Przez udział w Castingu oraz zakwalifikowanie się do udziału w Audycji, przez wykonanie czynności, o których mowa w punktach 1-2 niniejszego paragrafu, w zakresie wyznaczonym potrzebą oceny Uczestników w toku Castingu, Uczestnik przenosi na Organizatora, a Organizator nabywa od Uczestnika licencję niewyłączną do korzystania i rozporządzania utworami lub artystycznym wykonaniami stworzonymi lub wykonanymi przez Uczestnika w toku lub w związku z Castingiem, które obejmują eksploatację utworów lub artystycznych wykonań, zarówno w Audycji, jak i poza Audycją, na polach eksploatacji określonych w art. 50 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: 

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, CD ROM, CD-R, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3, w sieci multimedialnej (w tym Internet),

 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej,

 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których oryginał utrwalono (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

 • wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana oryginału lub egzemplarzy, na których oryginał utrwalono,

 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

 • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,  

 • publicznego udostępniania utworu lub artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

 • wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie przy użyciu Internetu (simulcasting, webcasting) i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

 • rozpowszechnianie za pośrednictwem platform cyfrowych oraz w postaci zapisu cyfrowego, w szczególności w systemie DVB-H, DVB-C, DVB-T,DVB-S,

 • sporządzanie wersji obcojęzycznych.

 

 1. Prawa określone w niniejszym § 3, Organizator nabywa bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 2. W wyniku nabycia licencji niewyłącznej w zakresie wskazanym w niniejszym § 3, Organizator ma także prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego określonego w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również do wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty.

 3. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Organizatora przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów i praw wykonawczych do artystycznych wykonań w sposób uniemożliwiający korzystanie z tych utworów lub, artystycznych wykonań przez Organizatora lub inne podmioty upoważnione przez Organizatora oraz upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu osobistych przysługujących mu praw autorskich i wykonawczych do utworów lub artystycznych wykonań.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do sposobu i zakresu korzystania z zarejestrowanego wizerunku, postaci, podobizny, głosu i wypowiedzi oraz danych biograficznych i osobowych Uczestnika i Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na takie wykorzystywanie, rozpowszechnianie, rozporządzanie przez Organizatora z jego wizerunku, postaci, podobizny, głosu i wypowiedzi oraz danych biograficznych i osobowych na polach eksploatacji określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

 5. Uczestnik zobowiązuje się do nie wycofania oraz nie odwoływania zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, postaci, podobizny, głosu i wypowiedzi oraz danych biograficznych

 6. Zobowiązania Uczestnika zawarte w postanowieniach §3 ust. 7 i ust. 9 obowiązują w okresie w okresie 5 lat po zakończeniu Castingu. Po upływie tego czasu ulega ono przedłużeniu na czas nieokreślony.

 7. Organizator jest uprawniony do, a Uczestnik wyraża zgodę na możliwość przeniesienia praw nabytych na mocy niniejszego § 3 na osoby trzecie, a zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, upoważnienie obejmujące prawa osobiste i wykonawcze Uczestnika i zobowiązanie do niewykonywania praw osobistych Uczestnika przyznane jest zarówno Organizatorowi, jak i innym podmiotom eksploatującym i korzystającym z utworów i artystycznych wykonań Uczestnika za zgodą Organizatora, w szczególności Telewizji.

 8. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów.

 9. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

 

§4

Cel Castingu

 

Celem Castingu jest wybranie przez Organizatora i Telewizję Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji.

 

 

§5

Publikacja Regulaminu Castingu

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Zdrojowa 39 02-927 Warszawa oraz na stronie www.wellwell.tv

 

§6
Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.

 2. Dane osobowe Uczestników Castingu, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, a także przekazane Organizatorowi podczas rozmowy telefonicznej będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i rozstrzygnięcia Castingu.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą̨ być́ przekazywane Organizatorowi Castingu w celu przeprowadzenia Castingu, jak również innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane mogą̨ być́ także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

 5. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez Stavka sp. z o.o. przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu a także przygotowania Audycji.

 6. Stavka sp. z o.o. będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 7. Stavka sp. z o.o. może zwrócić́ się̨ do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Stavka sp. z o.o., drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować́ do Stavka sp. z o.o. na adres: „Administrator Danych Osobowych, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.”

 9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w związku z wycofaniem swoich danych osobowych ze zgłoszenia, wprowadzenia w nich zmian lub zmianami w zakresie udzielonych zgód na ich przetwarzanie TVN zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: iod@tvn.pl.