Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestników castingu do audycji pt. „Gogglebox”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STAVKA sp. z o.o. (dalej „STAVKA”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. STAVKA sp. z o.o. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

Skąd STAVKA ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, gdy wypełniłeś formularz i zgłosiłeś swój udział w castingu do audycji pt. „Gogglebox” (dalej „Casting”), w następującym zakresie: imię, nazwisko,  numer telefonu, miejscowość, wizerunek utrwalony na przesłanych przez Ciebie zdjęciach lub filmie, jak również  informacje pozwalające na zidentyfikowanie Cię, które zawarłeś/łaś w odpowiedzi na otwarte pytania w formularzu zgłoszeniowym do Castingu.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez STAVKA?

STAVKA przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w Castingu.

STAVKA jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Czy musisz podać STAVKA swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym do Castingu jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Castingu.

Jakie masz uprawnienia wobec STAVKA w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez STAVKA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu STAVKA przekazuje Twoje dane osobowe? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych, które podałeś w formularzu zgłoszeniowym do Castingu będzie Organizator Castingu: Well Well Magdalena Piekutowska – Muciek, ul. Skaryszewska 10 m 19,  03-802 Warszawa. Dane zostaną powierzone Organizatorowi Castingu w zakresie imię, nazwisko,  numer telefonu, wiek, miejscowość, wizerunek utrwalony na zdjęciach i/lub filmie.

Twoje dane mogą być też przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Stavka sp. z o.o. w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli.

Jak długo STAVKA przechowuje Twoje dane osobowe?

STAVKA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Castingu.

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (10 lat) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nagrania Audycji mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach grupy kapitałowej, do której należy TVN dla celów dalszych nadań lub retransmisji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw.  Standardowych  Klauzul  Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem iod@tvn.pl

Czy na podstawie Twoich danych osobowych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy używać ich do profilowania?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.